Czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00-17.30 , w niedzielę i święta kancelaria jest nieczynna.

tel: (087) 423 50 94

Kancelarystka: Pani Czesława

...

Sakrament Chrztu Świętego

Do kancelarii parafialnej należy przynieść akt urodzenia dziecka z USC oraz dane rodziców (nazwisko i imiona, data urodzenia, wyznanie, adres, ślub kościelny – rok i miejsce (parafia))

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1.ukończył szesnaście lat;

2.jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

3.jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

4.nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Jeżeli chrzestni są spoza parafii potrzebne jest zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania dla rodziców chrzestnych.

Fotografowanie lub filmowanie należy uzgodnić z kapłanem.

Sakrament Małżeństwa

Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie. Tam też należy załatwiać sprawy przedślubne.

1. Wierni Kościoła Katolickiego w Polsce, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu z dn. 4.06.1998r., zawierając małżeństwo kanoniczne, mają obowiązek uzyskania dla niego skutków cywilnych, zapewnionych w Konkordacie.

2. Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się oboje do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu.

3. Termin ślubu zostaje ustalony najpóźniej w dniu spisywania protokółu przedślubnego.

Do kancelarii należy przynieść:

a). Aktualne świadectwa chrztu świętego, tj. nie starsze niż trzy miesiące.

b). Na metryce Chrztu św. powinna znajdować się adnotacja o przyjęciu sakramentu Bierzmowania (jeśli jej nie ma należy w parafii Bierzmowania uzyskać takie zaświadczenie) oraz informacja o stanie wolnym.

c). Zaświadczenie o braku przeszkód za strony państwa polskiego do małżeństwa z USC. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”, tj. którego, co najmniej, ostatni dzień ważności obejmuje dzień ślubu. Zaświadczenie takie należy dostarczyć w trzech egzemplarzach. Zaświadczenie powinno być sporządzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

d). Dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.

e). Dowody osobiste.

4. Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi.

5. Zapowiedzi są głoszone w parafii narzeczonego i narzeczonej. Strona nie będąca z naszego terenu otrzyma prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.

6. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do sakramentu Pokuty. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, iż jest to spowiedź przedślubna.

7. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć do naszej kancelarii.

8. Przynajmniej na tydzień przed ślubem należy ponownie zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu (należy znać dane świadków tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres świadka). Świadkiem ślubu może być osoba co najmniej osiemnastoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych.

9. Przed zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego należy przystąpić do sakramentu Pokuty.

10. W dniu ślubu należy:

a). należy dostarczyć do zakrystii obrączki oraz kartki świadczące o odbytej spowiedzi.

b). przed ceremonią należy złożyć podpisy (zarówno para młodych, jak i świadkowie) w księgach parafialnych i na „Zaświadczeniu z USC o zawarciu małżeństwa”.

11. Po zakończeniu uroczystości ślubnej ksiądz błogosławiący przekazuje nowożeńcom „Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa”

12. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa o fakcie tym zostanie powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego.
Natomiast w celu załatwienia jakichkolwiek spraw kościelnych wypis o zawarciu małżeństwa należy odbierać w parafii zawarcia związku małżeńskiego.

Sakrament Eucharystii

Przygotowanie dzieci do I Komunii świętej odbywa się przez cały rok szkolny.

Dzieci uczestniczą w katechezie w szkole.

Msza św. z udziałem dzieci jest sprawowana w naszej Parafii każdej niedzieli o godz. 11.30. Po Eucharystii dzieci zostają na spotkaniu przygotowującym do I Komunii Świętej.

Opiekunem tej grupy jest Ks. Krzysztof Zubrzycki i Pani Katechetka Danuta Malinowska

Przed I Komunią św. należy dostarczyć do Pani Katechetki:

1. Świadectwo chrztu

2. Zaświadczenie o dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez Ks. Proboszcza (jeżeli dziecko pochodzi z innej niż macierzysta Parafii)

.

Sakrament Bierzmowania

1.Przygotowanie w naszej trwa od września do ……w małych grupkach. W każdą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 8.00 - po niej spotkanie formacyjne.

2. Kandydaci przedstawiają prośbę na piśmie o udzielenie tego sakramentu.

3. Należy dostarczyć do kancelarii parafialnej lub Ks. Piotra Mozyro wyciąg z aktu chrztu świętego.

4. W określonym czasie przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.

5. Osoby spoza tutejszej parafii muszą przedstawić zgodę z własnej parafii na przyjęcie Sakramentu Bierzmowania u nas.

.

Sakrament Namaszczenia Chorych

W naszej Parafii szczególną opieką duszpasterską obejmujemy chorych, których odwiedzamy: każdy pierwszy piątek miesiąca w ich domach, już od godz. 9.00.

W razie potrzeby odwiedzamy chorych na indywidualne zaproszenie.

.

Pogrzeb Katolicki

Do kancelarii parafialnej należy przynieść następujące dokumenty:

1.akt zgonu z USC

2.zaświadczenie o przyjętych sakramentach (np.: ze szpitala)

3.informacje o dacie, miejscu, godzinie pogrzebu

4.jeżeli zmarły jest z innej parafii – pisemne pozwolenie tamtejszego proboszcza

TOP