Akcja Katolicka

W naszej Parafii Oddział Akcji Katolickiej zawiązał się 15 maja 2014 r. Tworzy go grupa dwunastu osób, nad którymi opiekę sprawuje proboszcz ks. Jan Karbowski – Parafialny Asystent Kościelny. W skład oddziału wchodzą: Prezes – Marek Klimek, Zarząd – Danuta Barbara Malinowska, Anna Mielewczyk, Członkowie – Zenon Bednarczyk, Monika Jasińska, Edmund Karwowski, Piotr Kotowski, Witold Kozikowski, Danuta Malinowska, Małgorzata Przybyłowska, Dariusz Przybyłowski, Małgorzata Zakrzewska.
Stowarzyszenie nie jest zamkniętą grupą, lecz miejscem dla wszystkich, którzy chcą pogłębienia formacji chrześcijańskiej oraz współpracy z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Odbywa się to poprzez przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej i politycznej, zajmowanie zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Angażujemy się do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się pojawią, na miarę swoich możliwości. Aktywnie uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach takich jak Orszak Trzech Króli, Marsz dla Życia i Rodziny. Naszym zadaniem jest tworzenie porozumienia i podejmowanie wspólnych działań różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.
Zapraszamy wszystkich, którzy widzą się w inicjatywach podejmowanych przez Akcję Katolicką i zainteresowanych tego rodzaju formacją.

10924660_390090564505354_6370365232387530856_o

 

 

 

  • Historia odrodzenia Akcji Katolickiej

W okresie międzywojennym Akcja Katolicka była w Polsce liczną i aktywną organizacją katolików świeckich. Po wojnie Akcja Katolicka została rozwiązana a jej obiekty upaństwowiono.

W 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej

i zwrócił się do polskich biskupów z apelem:

 „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską.

  • Główne cele Akcji Katolickiej:

Akcja Katolicka jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła

Zgodnie z charyzmatem Stowarzyszenia terenem jego działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Członkowie Akcji Katolickiej we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne. Akcja uaktywnia licznych świeckich w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizacji jego misji apostolskiej, wskutek czego mogą oni „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”.

  Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;

4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Powołanie do apostolstwa otrzymaliśmy bowiem wszyscy na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania.

  • Struktury Akcji Katolickiej tworzą:

1) Krajowy Instytut Akcji Katolickiej

2) Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej,

3) Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

  • Najważniejsze założenia statutowe Akcji Katolickiej

Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.

Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego, który w uzasadnionych przypadkach może być skrócony. Wymóg tego stażu nie dotyczy osób, które bezpośrednio przed złożeniem deklaracji były członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, przynajmniej przez okres jednego roku.

Osoby sprawujące funkcje w statutowych organach wykonawczych Akcji Katolickiej, nie mogą jednocześnie sprawować kierowniczych stanowisk w partiach politycznych. Członkowie Akcji Katolickiej mogą należeć do partii lub organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim i nauczaniu Kościoła.

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej powołuje uchwałą Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

TOP